Kågnäsvägen

Bra att veta

Återvinningscentralen i Ursviken

Skräp som inte platsar i soptunnorna lämnar du på återvinningscentralen i Ursviken.
Öppettider, se kommunens hemsida!

Hur beräknas vägavgiften?

Som grund för beräkningen av vägavgiften ligger den förrättning som Lantmäteriet gjorde i samband med bildandet av vår förening. Varje fastighet har fått ett andelstal utifrån användning av vägen och hur lång vägsträcka som nyttjas. Det ger en indelning i kategorierna; skog, obebyggd tomt, bebyggd tomt för fritid och bebyggd tomt för permanentboende (året runt boende). De med skog betalar minst och permanentboende mest. Beräkningen som Lantmäteriet har använt sig av kallas ton-kilometer-metoden.

Trumma i infart

Din infart
Du som har en egen infart från Kågnäsvägen, kontrollera så att det finns en trumma i dikesbotten. Om det inte finns en fungerande trumma så kan det bli problem med din infart och eventuellt skador på vägen. Frågor kring detta, kontakta Nils-Erik Hedblad eller någon annan i styrelsen.

Underhåll
Vägens ägare, dvs Kågnäsvägens SFF har underhållsansvaret om trumman ligger i vägdiket och inom vägområdet.

Ny infart
Ägaren av marken där trumman läggs bekostar trumman och ska alltid samråda med väghållaren om dimension med mera. Därefter tar väghållaren över underhållet.

Ny adress, ny ägare eller bo året runt i stugan?

Utdrag från föreningens stadgar:
'§4 Om medlem överlåter fastighet/andel/byggnad skall han snarast till styrelseledamot meddela den tillträdande ägarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-postadress. De belopp som föreningen uttaxerar belastar annars den som äger fastighet/andel/byggnad den 1/1 innevarande år. Återbetalning av inbetalade belopp kommer ej att ske. Ekonomisk reglering får göras mellan säljare och köpare enl. traditionell likvidavräkning.
Om medlem genomför ändringar i ägarandelar, avstyckning, sammanläggning och typändring av taxeringsenhet eller annan åtgärd i fastigheten skall han snarast meddela detta till styrelseledamot.'

Träd nära vägen

Styrelsen har kontrollerat behov av avverkning och märkt ut träd och sly med gul färgmärkning och/eller hängande röd plastflår.
Varför avverkning?
Trafiksäkerhet
- Förbättra sikt
- Minska skaderisken om fordon hamnar utanför vägbanan
- Villkor för att samfällighetsföreningens försäkring ska gälla
- Villkor för att Trafikverket ska lämna bidrag till väghållningen
Ekonomi
- Underlätta snöröjning
- Förbättra dikesfunktion
Avverkningsinsatser som behövs, bedöms vara av relativt liten omfattning. Huvudsakligen handlar det om många enstaka objekt men några områden kan behöva mera arbete. Det gäller mark som ägs av Skellefteå Kraft AB respektive Hedensbyns samfällighetsförening.
Berörda ägare kommer att kontaktas för att i första hand själva ordna avverkningen. Ifall man inte sköter detta kommer föreningen bli tvungen att bekosta arbetet. Kartskiss finns på anslagstavlan.

Virkesupplag

©Kågnäsvägens Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande eller webmaster