Kågnäsvägen

Bakgrund

Sparat material från interimstyrelsens arbete

Innehåll

Dokument i samband med Lantmäteriets förrättning av Sillskatan-Kågnäsudden
med ärendenummer AC097188

Beskrivning - Aktbilaga BE Akt 2482K-82/10, 2010-03-31
Normer för andelstalsberäkningen, 2010-03-31
Protokoll, 2010-03-31
Andelstalslängd, 2010-04-29
Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden, 2010-04-29
Protokoll, 2010-04-29
Karta

Lantmäteriförrättning i Skellefteå kommun

Annons i Norran 2010-01-30 (Öppnas i nytt fönster!)

Kommunen fortsätter att underhålla

Kommunen kommer att fortsätta med underhållet av Kågnäsvägen tills Lantmäteriets andelsförrättning är klar och det blir den förmodligen inte under år 2009. I förrättningen ingår också att bilda en vägförening.

Överklagan

(2009-03-26)
Överklagan har varit ett 'privat' initiativ av Manne Lundqvist, Berndt Andersson och Kennet Burlin. Interimstyrelsen har inte medverkat eftersom vi inte fått något uppdrag att överklaga.
Läs mer om det här nedan!
Överklagan (Öppnas i nytt fönster!)
Svar på överklagan (Öppnas i nytt fönster!)

Träff på Lantmäteriet

(2009-03-25)
Interimstyrelsen och Hedensbyns byamän träffades på Lantmäteriet 2009-03-18. Lantmäteriet ville ha svar på en del frågor för att kunna genomföra en andelsförrättning.
Närvarande: Nils-Erik Hedblad och Ingemar Högberg för Interimstyrelsen, Tomas Johansson från Långhällan, Karl-Ivan Karlsson och Kurt Djärv för Hedensbyns byamän samt tre tjänstemän från Lantmäteriet.
  • Vi gick igenom vägens upptagningsområde och hur anslutningsvägarna används.
  • Andelarna ska beräknas efter Tonkilometermetoden. Hänsyn ska tas till fastighetens ändamål med följande kategorier: åretruntboende, fritidsboende och skogsägare.
  • Om det finns planer på breddning av vägen bör det framföras så att det kan tas med i handlingarna.
  • Hedensbyns byamän byggde på 60-talet c:a halva vägen och yrkar ersättning för sina kostnader. Ersättning är bara möjligt inom 5 år från andelsförrättningen.
  • Lantmäteriets förhoppning är att hinna klart innan årets slut.

Anslagstavla

(2008-10-25)
Anslagstavla märkt Kågnäsvägen är uppsatt vid avtagsvägen till Sillskataviken. Olle Dahlberg och Ingemar Nilsson har snickrat och monterat. Utdrag från styrelsemöte 2008-10-08 och info från hemsidan (2008-10-23) är uppsatt.

Nästa möte

(2008-10-08)
Nästa möte kommer att bli när Lantmäteriet kallar till ett informationsmöte inför förrättningen. (Läs mer under rubriken 'Förrättningskostnader ...'!) När Lantmäteriet tagit fram vilka som blir andelsägare, deras andelstal m m (allt som ingår i förrättningen), så kallar de till ett andra möte. Detta möte blir förhoppningsvis också föreningens första stämma.

Förrättningskostnader

(2008-10-06)
Förrättningskostnader i samband med återlämnande av enskilda vägar
§ 259 Dnr 2006.601
I samband med återlämnandet av enskilda stadsbidragsberättigade vägar (B och E-vägar) måste en ny förrättning göras, eftersom det har hänt mycket med ägandet kring dessa vägar sedan den tidigare förrättningen gjordes. En sådan förrättningsprocess innebär att samtliga berörda i området kallas till ett informationsmöte. Även de mark- och/eller fastighetsägare som inte direkt berörs av indragningen av den enskilda vägen, men på ett eller annat sätt kan nyttja eller kommer att nyttja vägen kommer också att kallas, då man indirekt också blir andelsägare i vägen.
Tekniska kontoret avser att köpa förrättningstjänsten av bygg- och miljökontorets lantmäteriavdelning. De kostnader som uppstår föreslår tekniska kontoret att kommunen svarar för. Ingen vägförening eller privatperson kommer således att åsamkas några kostnader till följd av denna förändring. Arbetsutskottet beslutar att utan eget yttrande förelägga ärendet för nämnden.
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden står för kostnaden enligt förslaget, samt att kostnaden tas ur tekniska kontorets gatu- och parkavdelnings driftsbudget.

Den gamla vägföreningen

(2008-09-18)
Lantmäteriet har förgäves sökt efter en äldre gemensamhetsanläggning /vägförening för vår väg. Förmodligen har de gamla markägarna haft en egen intern förening. Dvs man har gjort upp sinsemellan utan någon förrättning.
Det innebär att vi kommer att registrera en samfällighetsförening.

Överklagan av vägbeslut?

(2008-09-12)
Den interimstyrelse som tillsattes vid mötet den 30 juni fick inte något uppdrag att 'överklaga', utan det uppdrogs till en av de övriga närvarande att undersöka detta. Så vitt interimstyrelsen vet och förstår är det utsiktslöst med överklagan. Se 'Bråk om väghållningen i Rödeby'. Parallellen med vårt ärende är slående.

Förrättning

(2008-09-11)
Kommunen kommer att ansvara för Lantmäteriets andelsförrättning. Det innebär att vi i interimstyrelsen avvaktar kallelse till ett första möte.

Interimstyrelsen

Ledamot: Erik Nordlund
Ledamot: Ingemar Högberg
Ledamot: Nils-Erik Hedblad
Ledamot: Olle Dahlberg

Protokoll

Utdrag från styrelsens arbetsmöte 2008-10-08
Anteckningar från möte 2008-06-30
©Kågnäsvägens Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande eller webmaster